राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) हल्द्वानी जिला नैनीताल
दो वर्षीय व्यवसाय (एन0सी0वी0टी0)    
क्र0 सं0 व्यवसाय का नाम यूनिट स्वीकृत सीट
1 फिटर 1+1=2 16+16=32
2 टर्नर 2+2=4 24+24=48
3 मशीनिष्ट 2+1=3 24+12=36
4 इलैक्ट्रीकल 1+1=2 16+16=32
5 इलैक्ट्रोनिक्स 1 16
6 वायरमैन 3 48
7 आर0ए0सी0 (रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशन) 1 16
8 रेडियो/टी0वी0 1 16
एक वर्षीय व्यवयाय (एन0सी0वी0टी0)    
1 वैल्डर 1 12
2 प्लम्बर 1 16
3 आशुलिपि हिन्दी 1 20
4 सी0आ0ई0आटोमोबाईल 1 96
एक वर्षीय व्यवयाय (एस0सी0वी0टी0)    
1 अॅाटोमोटिब बाॅडी रिपेयर 1 16
2 आॅटोमोटिव पेन्ट रिपेयर 1 16
       

© Copyright 2017. Govt. Industrial Training Institute | Haldwani | Uttarakhand. All rights reserved.